TARQUINIO MERULA

Kamerinė muzika Vazų dvare

 

 

2015 m. gruodžio 10 d. sukako 350 metų, kai mirė XVII a. italų kompozitorius Tarquinio Merula. Ta proga ansamblis „Can­to Fio­ri­to“ sukūrė programą, dedikuotą šiam didžiam meistrui. Pirmą kartą ji buvo atlikta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose, buvusiame Vazų dinastijos dvare, kuriame Merulos vardas turėjo ypatingą reikšmę.

 

Va­zų di­nas­ti­jos val­do­mai Lie­tu­vos ir Len­ki­jos vals­ty­bei XVII a. pir­mo­ji pu­sė bu­vo iš­skir­ti­nis kul­tū­ros kles­tė­ji­mo lai­ko­tar­pis – daugybė visoje Europoje žinomų muzikos meistrų užėmė aukščiausias pareigas Lietuvos-Lenkijos muzikos pasaulyje. Italų kompozitorius, vargoninkas ir smuikininkas Tarquinio Merula buvo ne­abe­jo­ti­nai gar­siau­sias ir įta­kin­giau­sias tarp šių meistrų. 1621-1626 m. jis dirbo valdovų rūmų ir bažnyčios vargonininku Žygimanto III Vazos dvare. Iš karto po to Merula grįžo į Kremoną užimti garbingą maestro di capella vietą Kremonos katedroje. Pasak kai kurių muzikologų ir ankstyvojo baroko ekspertų, „Me­ru­la at­li­ko es­mi­nį vaid­me­nį su­ku­riant dau­ge­lį anks­ty­vų­jų ba­ro­ko mu­zi­kos for­mų, ku­rios ga­lu­ti­nai su­si­for­ma­vo bran­džio­jo ba­ro­ko epo­cho­je: kan­ta­ta, ari­ja, baž­ny­ti­nė ir ka­me­ri­nė so­na­ta, va­ria­ci­jos os­ti­na­ti­nio bo­so pa­grin­du, sinfo­ni­a.“

 

Šioje programoje skamba arijos ir madrigalai a voce sola ir canzoni a due canti, įskaitant ir populiariausias, labiausiai klausytojų mėgstamas Merulos kompozicijas.

 

 

Tarquinio Merula (1595-1665):                             

La Treccha

Chi vuol ch’io m'innamori

Cantate Jubilate                                                                                

La Ruggiera

 

Giovanni Francesco Anerio (1569-1630)               

Tres Pueri

                                             

Tarquinio Merula

Canzone                                 

                                                           

Diomedes Cato (ca.1560 – after 1618)                                   

Canzona Diomedis                 

                                                             

Tarquinio Merula                          

Gaudeamus Omnes                

Sonata Cromatica

Hor ch’è tempo di dormire 

Ciaccona

Su la cetra amorosa

Folle è ben che si crede  

 

 

Atlikėjų sudėtis: 

1 dainininkė, 2 korneto/išilginių fleitų atlikėjai, 1 viola da gamba, 1 vargonininkas/klavesinininkas