TARQUINIO MERULA

DIDYSIS VAZŲ DVARO MUZIKOS MEISTRAS 

 

 

2015 m. gruodžio 10 d. sukako 350 metų, kai mirė XVII a. italų kompozitorius Tarquinio Merula. Ta proga ansamblis „Can­to Fio­ri­to“ sukūrė programą, dedikuotą šiam didžiam meistrui. Pirmą kartą ji buvo atlikta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose, buvusiame Vazų dinastijos dvare, kuriame Merulos vardas turėjo ypatingą reikšmę.

 

Va­zų di­nas­ti­jos val­do­mai Lie­tu­vos ir Len­ki­jos vals­ty­bei XVII a. pir­mo­ji pu­sė bu­vo iš­skir­ti­nis kul­tū­ros kles­tė­ji­mo lai­ko­tar­pis – daugybė visoje Europoje žinomų muzikos meistrų užėmė aukščiausias pareigas Lietuvos-Lenkijos muzikos pasaulyje. Italų kompozitorius, vargoninkas ir smuikininkas Tarquinio Merula buvo ne­abe­jo­ti­nai gar­siau­sias ir įta­kin­giau­sias tarp šių meistrų. 1621-1626 m. jis dirbo valdovų rūmų ir bažnyčios vargonininku Žygimanto III Vazos dvare. Iš karto po to Merula grįžo į Kremoną užimti garbingą maestro di capella vietą Kremonos katedroje. Pasak kai kurių muzikologų ir ankstyvojo baroko ekspertų, „Me­ru­la at­li­ko es­mi­nį vaid­me­nį su­ku­riant dau­ge­lį anks­ty­vų­jų ba­ro­ko mu­zi­kos for­mų, ku­rios ga­lu­ti­nai su­si­for­ma­vo bran­džio­jo ba­ro­ko epo­cho­je: kan­ta­ta, ari­ja, baž­ny­ti­nė ir ka­me­ri­nė so­na­ta, va­ria­ci­jos os­ti­na­ti­nio bo­so pa­grin­du, sinfo­ni­a.“

 

Programa „Tarquinio Merula – didysis Vazų dvaro muzikos meistras“ atspindi visas muzikines formas, kurias kūrė šis kompozitorius. Joje skamba sakralinė ir pasaulietinė muzika, motetai, madrigalai, arijos, variacijos boso pagrindu ir sinfonios. Programoje taip pat pristatomi kūriniai iš Merulos opusų Nr. 5 ir Nr. 6, sukurtų 1624 metais, kai Me­ru­la tar­na­vo Žy­gi­man­tui Va­zai. Opu­so Nr. 6 kom­po­zi­ci­jų bo­so par­ti­ja ne­iš­li­ku­si, ta­čiau „Can­to Fio­ri­to“ me­no va­do­vas Rodrigo Cal­vey­ra rekonstravo trūkstamą melodiją, tad šie kūriniai buvo atgaivinti pirmą kartą nuo Merulos laikų.